BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
Birce, maddenin hâl

Birce, maddenin hâl değişimi ile ilgili kavramların olduğu kartları alıyor. Birbirinin tersi olan hâl değişimlerinin eşleştirmek istiyor.
Hangi kartları eşleştirirse doğru yapmış olur?
A) Donma ve Erime
B) Donma ve Yoğuşma
C) Yoğuşma ve Süblimleşme
D) Süblimleşme ve Buharlaşma

Cevap: A
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
2.Soru
Özdeş basketbol topl

Özdeş basketbol topları eşit yükseklikten yukarıda gösterilen yüzeylere eğimli yoldan serbest olarak bırakılıyor.

Basketbol toplarının gidebileceği mesafeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Kum Yüzey > Beton Yüzey > Cam Yüzey
B) Beton Yüzey > Cam Yüzey > Kum Yüzey
C) Kum Yüzey > Cam Yüzey > Beton Yüzey
D) Cam Yüzey > Beton Yüzey > Kum Yüzey

Cevap: D
Kazanım: F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Konu: F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti
Açıklama/Çözüm:
3.Soru
Yukarıda üç özdeş di

Yukarıda üç özdeş dinamotreye asılan farklı ağırlıklar ve uzama miktarları verilmiştir.
III.dinamometreye asılı olan cismin ağırlığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 70 N
B) 80 N
C) 100 N
D) 120 N

Cevap: D
Kazanım: F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Konu: F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
Açıklama/Çözüm:
4.Soru
Mikroskobik canlılar
Mikroskobik canlılar; toprakta, insan vücudunda, sularda ve hatta buzullarda bile yaşayabilirler. İnsanların bağırsaklarında bulunan bazı bakteriler besinlerin parçalanmasında ve vitaminlerin oluşmasında yardımcı olur. Kirli sularla vücuda bulaşan kolera bakterisi ise ölümcül kolera hastalığına sebep olabilmektedir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılar için doğru değildir?
A) Mikroskobik canlılar farklı ortamlarda yaşayabilirler.
B) Uygun yöntemle toprağı incelersek mikroskobik canlıları gözlemleyebiliriz.
C) Bütün mikroskobik canlılar ölümcül hastalıklara sebep olur.
D) Kolera, bakterilerin sebep olduuğu hastalıktır.

Cevap: C
Kazanım: F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Açıklama/Çözüm:
5.Soru
Bazı canlıların etki
Bazı canlıların etkileri insan yaşamı için olumsuz durumlar oluşturabilirken çevre ve doğal döngü için çok gereklidir.
Aşağıda verilen canlılardan hangisinin tüketilmesi insan sağlığı açısından zararlı iken besinlerin çürüyüp toprağa karışması için gereklidir?
A) Kültür Mantarı
B) Maya Mantarı
C) Eğrelti Otu
D) Küf Mantarı

Cevap: D
Kazanım: F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Açıklama/Çözüm:
6.Soru
1. Naftalinin süblim

Yukarıda verilen olayların hangilerinde madde sıvı hale geçmeden hal değişimi gerçekleşmiştir?
A) Naftalinin süblimleşmesi ve Buzun suya dönüşmesi
B) Buzun suya dönüşmesi ve Mumun erimesi
C) Naftalinin süblimleşmesi ve Kırağının oluşması
D) Mumun erimesi ve Kırağının oluşması

Cevap: C
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
7.Soru
Yukarıda maddenin ha

Yukarıda maddenin hal değişimi ile ilgili şema verilmiştir. Bu hal değişim şemasına göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) A erime ve E süblimleşmedir. Her iki olayda da madde çevresine ısı verir.
B) B yoğuşma ve C buharlaşmadır. Her iki olayda birbirinin tersidir.
C) E ve F olayları birbirinin tersidir. Her iki olayda da madde çevresine ısı verir.
D) F kırağılaşma ve D donma olaylarıdır. Her iki olayda da madde soğur.

Cevap: D
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
8.Soru
Birce buzdolabından

Birce buzdolabından çıkardığı su şişesinin üzerinde bir süre sonra su damlacıkları oluştuğunu gözlemlemiştir.
Şişenin üzerinde oluşan bu su damlacıklarının oluşma sebebinin açıklaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Havadaki su buharı soğuk şişeye çarpınca ısı vererek yoğuşmuştur
B) Şişedeki su ısı alarak buharlaşmıştır
C) Soğuk şişedeki su ısı alarak kırağılaşmıştır
D) Havadaki su buharı ısı vererek süblimleşmiştir

Cevap: A
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
9.Soru
Aşağıda verilenlerde
Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşma ile kaynama arasındaki farklardandır?
A) Buharlaşma ve kaynama belirli bir sıcaklıkta olur.
B) Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama ise belirli sıcaklıkta olur.
C) Buharlaşma sıvının her yerinde, kaynama belli bir yerinde olur.
D) Buharlaşma kaynamadan daha hızlı olur.

Cevap: B
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
10.Soru
Yukarıda harflendiri

Yukarıda harflendirilmiş olayların hangilerinde madde ortama ısı verir?
A) L - M - P - R
B) K - L - M
C) L - M - N
D) L - P - R

Cevap: D
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
11.Soru
Yukarıda bazı araçla

Yukarıda bazı araçlar gösterilmiştir. Bu araçlardan hangisine sadece su direnci etki etmektedir?
A) Uçak
B) Otomobil
C) Yelkenli
D) Denizaltı

Cevap: D
Kazanım: F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Konu: F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti
Açıklama/Çözüm:
12.Soru
Sürtünme kuvveti ile
Sürtünme kuvveti ile ilgili;
1. Harekete zıt yönde etki eder.
2. Cismin hızlanmasını sağlar.
3. Hareketi zorlaştırıcı etki gösterir.
4. Duran cismi hareket ettirebilir.
verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: B
Kazanım: F.5.3.2.1. Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
Konu: F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti
Açıklama/Çözüm:
13.Soru
Özdeş cam bilyeler

Özdeş cam bilyeler eşit yükseklikten şekildeki içi farklı seviyelerde su dolu olan K, L ve M kaplarına bırakılıyor.
Bilyelerin kapların tabanına ulaşma sürelerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A) K < L < M
B) M > K > L
C) L > K > M
D) K = L = M

Cevap: B
Kazanım: F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Konu: F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti
Açıklama/Çözüm:
14.Soru
I. Bir cismi hareket
I. Bir cismi hareket ettirmek
II. Hareketli bir cismi durdurmak
III. Cismin şeklini değiştirmek
Yukarıdakilerden hangileri kuvvetin etkilerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Cevap: D
Kazanım: F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Konu: F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
Açıklama/Çözüm:
15.Soru
Esnek maddelerle İlg
Esnek maddelerle İlgili;
I. Şekli değiştirilemez.
II. Eski haline dönebilir.
III. Kuvvetten etkilenmezler.
verilenlerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: C
Kazanım: F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Konu: F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
Açıklama/Çözüm:
16.Soru
Dinamometrelerin ölç
Dinamometrelerin ölçebileceği en büyük değer göstergeleri üzerinde yazar.
Aşağıda X ve Y dinamometreleri verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen kuvvetlerden hangisi Y dinamometresi ile ölçülürken X dinamometresi ile ölçülemez?
A) 110 N
B) 120 N
C) 160 N
D) 200 N

Cevap: C
Kazanım: F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Konu: F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
Açıklama/Çözüm:
17.Soru
Kuvvet ile ilgili ya
Kuvvet ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı hangi bilim adamının soyadı kuvvet birimi olarak belirlenmiştir?
A) Gelileo Galilei
B) Blaise Pascal
C) Albert Einstein
D) Isaac Newton

Cevap: D
Kazanım: F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Konu: F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
Açıklama/Çözüm:
18.Soru
*Yılan *Akrep *Yenge
*Yılan
*Akrep
*Yengeç
*Çekirge
Yukarıdaki canlılardan kaç tanesi omurgalı hayvanlar sınıfında yer alır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: A
Kazanım: F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Açıklama/Çözüm:
19.Soru
Gülce aynı bitkiden
Gülce aynı bitkiden iki tohumu alarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyor;
1.Tohum İçin:
*Günlük 2 damla su
*30 °C sıcaklık
*1 cm toprağa gömme
2.Tohum İçin:
*Günlük 2 damla su
*30 C sıcaklık
*1 cm pamuğa gömme
2 haftanın sonunda iki tohumunda çimlendiğini görüyor.
Buna göre Gülce bu bitki tohumuyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?
A) Çimlenme için 30 C sıcaklık yeterlidir
B) Su çimlenme için gereklidir
C) Tohumdan yeni bitkiler oluşabilir
D) Çimlenme için mutlaka toprak gereklidir

Cevap: D
Kazanım: F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Açıklama/Çözüm:
20.Soru
Bitkilerle ilgili ol
Bitkilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçekten oluşur.
B) Bitkiler kendi besinlerini üretebilirler.
C) Bitkiler yaprakları ile fotosentez yaparlar
D) Meyvesi olan bitkiler tohumla çoğalabilir.

Cevap: A
Kazanım: F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Açıklama/Çözüm:

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3847

Test: 1891 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)